Kegiatan Ekstrakurikuler

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
2
Palang Merah Remaja ( PMR )
V
3
TPQ dan Tahsin
V
4
Musik Band, Perkusi
V
5
Karawitan
V
6
Tari
V
7
Bela diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah ( TSPM )
V
8
Bulu Tangkis
V
9
Voly Ball
V
10
Sepak Bola
V

Tidak ada komentar:

Posting Komentar